Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 22/03/2024

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met Graphista. Met een bestelling bij Graphista geeft de klant aan deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes van Graphista zijn vrijblijvend tot ze door de klant worden geaccepteerd en zijn 90 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand zodra Graphista een door de klant ondertekende offerte ontvangt. Eventuele wijzigingen zijn alleen mogelijk binnen 8 dagen na ondertekening, waarna een nieuwe offerte de voorgaande afspraken vervangt.

2.3. Een project start na ontvangst van een aanbetaling van 30%, met een minimum van €300.

2.4. Niet tijdig betaalde facturen leiden tot een tijdelijke pauzering van de werkzaamheden totdat de betaling is voldaan.

Artikel 3. Annulering

3.1. Annuleren is kosteloos mogelijk voordat Graphista met de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 4. Prijsbepaling

4.1. De in offertes vermelde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders aangegeven, met een geldigheidsduur van 90 dagen.

4.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 5. Levering

5.1. De opgegeven leveringsdatum is indicatief en niet bindend, tenzij er een specifieke afspraak is gemaakt. Vertraging leidt niet tot compensatie of annulering van de overeenkomst door de klant.

5.2. Indien er een bindende levertermijn is overeengekomen, kan deze worden verlengd als de klant niet tijdig de benodigde informatie, documenten, of correcties levert, of indien er extra bestellingen worden geplaatst.

Artikel 6. Betaling

6.1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt.

6.2. Een jaarabonnement moet uiterlijk een maand voor verlenging schriftelijk worden opgezegd. Bij late opzegging is de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle creatieve werken zoals ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties die door Graphista worden gecreëerd, blijven de exclusieve eigendom van Graphista. Deze werken mogen zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Graphista niet worden gebruikt, openbaar gemaakt of gekopieerd, geheel noch gedeeltelijk. Klantgegevens, waaronder emailadressen die worden verzameld of aangeleverd in het kader van de dienstverlening, blijven eigendom van de klant.

7.2. Het toevoegen van tekst, afbeeldingen, video’s, logo’s of enige andere informatie aan door Graphista ontworpen websites, die de intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen schenden, is uitdrukkelijk verboden.

7.3. Graphista aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overtredingen door de klant van de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat alle toegevoegde content aan de website geen inbreuk maakt op dergelijke rechten.

Artikel 8. Klachten

9.1. Indien er klachten zijn over de geleverde diensten of waargenomen gebreken, dienen deze binnen drie werkdagen na levering of voltooiing van de dienst schriftelijk en aangetekend aan Graphista te worden gemeld. Klachten die niet binnen deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Elke poging tot reparatie of aanpassing door de klant zelf annuleert het recht op indiening van een klacht.

Artikel 9. Webhostingdiensten en domeinnamen

9.1. Graphista werkt samen met hostingpartners en biedt diensten aan op jaarbasis. De huidige prijslijst is opvraagbaar.

9.2. Graphista draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die klanten op de gehoste systemen plaatsen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Graphista is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals financieel verlies, dataverlies, of schade veroorzaakt door derden.

10.2 .Graphista kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitval van internetverbindingen door technische of andere storingen, zowel binnen als buiten haar netwerk.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1. Beide partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van alle commerciële, technische informatie en bedrijfsgeheimen die zij van elkaar verkrijgen, ook na beëindiging van de overeenkomst, en deze informatie alleen te gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1. Voor het uitvoeren van haar diensten verzamelt Graphista persoonsgegevens van klanten, waarbij Graphista optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden, om klanten op de hoogte te houden van Graphista’s activiteiten en aanbiedingen.

Artikel 13. Gebruik van werk in referentieportfolio

13.1. De klant stemt ermee in dat producten en ontwerpen die door Graphista specifiek voor de klant zijn gemaakt, opgenomen mogen worden in het referentieportfolio van Graphista voor promotiedoeleinden.

Artikel 14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, zoals stakingen, publieke onrust, overheidsmaatregelen, en andere onvoorziene gebeurtenissen buiten de controle van Graphista, wordt Graphista tijdelijk ontheven van haar leveringsverplichtingen. De klant heeft in zulke situaties geen recht op compensatie of annulering van de overeenkomst.

14.2. Indien door overmacht het nakomen van verplichtingen onredelijk wordt, kan de overeenkomst in gezamenlijk overleg worden aangepast of beëindigd. Diensten die tot het moment van overmacht reeds zijn geleverd, zullen worden gefactureerd.

Artikel 15. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

15.1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Graphista is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan overeenkomsten onder deze voorwaarden, worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank in Antwerpen.