Graphista

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. De algemeen voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met Graphista. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Graphista te aanvaarden.

Artikel 2. Offertes en orderbevestiging

2.1. Alle offertes van Graphista zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Graphista. Wijzigingen aan de ondertekende offerte kunnen slechts plaatsvinden uiterlijk tot 8 dagen na datum van ondertekening waarna een nieuwe offerte ondertekend wordt die alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden vervangt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant.

2.3. De opdracht zal van start gaan na ontvangst van een voorschot ter waarde van 15% met een minimum van €75.

2.4. Wanneer een tussentijds factuur niet tijdig wordt betaald zal de opdracht tijdelijk op hold worden gezet tot de factuur is voldaan.

Artikel 3. Annulatie van bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling is mogelijk zolang Graphista haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Prijzen welke door Graphista in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 kalenderdagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 5. Leveringstermijn

5.1. De datum van de levering is slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Wanneer de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken en de verbeterde proeven tijdig te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 6. Betaaltermijn

6.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.

6.2. Opzeggen van uw jaarlijks abonnement dient uiterlijk 1 maand voor het hernieuwen van de termijn worden medegedeeld aan Graphista.

Artikel 7. Eigendom

7.1. Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Graphista. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Graphista . Alle e-mailadressen aangeleverd en verzameld via een database blijven steeds eigendom van de klant in kwestie.

7.2. Alle documenten die door Graphista werden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.

7.3. Het is verboden geplaatste teksten, afbeeldingen, beelden, logo ´s en overige informatie toe te voegen aan websites ontworpen door Graphista die een eventuele schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden inhouden.

7.4. Graphista is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 8. Eigendomsoverdracht

8.1. Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. Tot zolang is het de koper verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van Graphista.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klachten omtrent de gepresteerde diensten en zichtbare gebreken moeten binnen de drie werkdagen na uitvoering/levering aan Graphista gemeld worden, bij aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan is elke klacht van rechtswege verworpen. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.

Artikel 10. Software

10.1. Standaard software is software die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. De opdrachtnemer is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.

Artikel 11. Webhostingdiensten en domeinnamen

11.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Graphista samen met een gespecialiseerde hostingpartner.

11.2. De hostingdiensten worden door Graphista aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling van de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Graphista en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Graphista over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Graphista. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

11.3. Graphista is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

11.4. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Graphista wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Graphista van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Graphista kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Graphista eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik. Artikel

12. Aansprakelijkheid

12.1. In geen geval is Graphista aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. 12.2. Graphista kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van Graphista.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

14.1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Graphista, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Graphista tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Graphista toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Graphista voor de klant ontwikkelde producten worden opgenomen in het referentieportfolio van Graphista.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Graphista geen controle heeft, bevrijden Graphista, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

16.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Graphista tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Graphista. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen. 

 

Frankrijklei 98 bus 203, 2000 Antwerpen
+32 472 81 64 21 | info@graphista.be

BE0505 701 481

 

© 2023 Graphista by Sarah Dullens

Volg Graphista